Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) συμμετέχει ως εταίρος του έργου “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem” με ακρωνύμιο TRACES, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020.

 

Πέραν της ΕΕΔΕ, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει το Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Salento – Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης ως Συντονιστής Εταίρος του έργου, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Μπάρι “Tecnopolis” και τo Creative Apulia Cluster Association από την Ιταλία. Συνδεδεμένοι Εταίροι είναι  το European Network on Cultural Management and Policy -ENCATC και το Foundation for Ethical Finance.

 

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων, ώστε να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις της αειφόρου και τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές της  Απουλίας (Ιταλία) και της Δυτικής Ελλάδας. Ο παραπάνω στόχος εξυπηρετείται με τη δημιουργία ενός ευρέως διαδεδομένου δικτύου διασυνοριακών εκκολαπτηρίων / επιταχυντών για την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτιστικών και δημιουργικών νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του έργου TRACES,  έχουν δημιουργηθεί  κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης  πέντε (5) τοπικά ατελιέ (εργαστήρια), με στόχο τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολιτιστικών και δημιουργικών ΜΜΕ / νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα Ατελιέ στο πλαίσιο του έργου TRACES αποτελούν μέρος ενός προγράμματος επώασης / επιτάχυνσης. Το κάθε ατελιέ, θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε τουλάχιστον 5 νεοσύστατες επιχειρήσεις/ΜΜΕ ή και αυτοαπασχολούμενους στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης των νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα Ατελιέ θα αναλάβουν τον προγραμματισμό και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματικότητας, coaching και mentoring επιχειρηματιών.

Τα Ατελιέ θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις  παρακολούθησης των νεοσύστατων δημιουργικών επιχειρήσεων από την επιλογή τους έως και δύο (2) έτη μετά τη λήξη του έργου TRACES (2022).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και βιώσιμη λειτουργία των Ατελιέ, προβλέπεται  η δημιουργία ενός μητρώου εμπειρογνωμόνων – δυνητικών συνεργατών (Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών) και ο διαρκής εμπλουτισμός του, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου TRACES και για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά τη λήξη του.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ως αντικείμενο την επιλογή δυνητικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων (φυσικών προσώπων), οι οποίοι θα ενταχθούν στο ανωτέρω μητρώο και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας των τοπικών Ατελιέ, στο πλαίσιο του έργου TRACES.

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες που θα ενταχθούν στο Μητρώο  θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τη στήριξη μέσω συμβουλευτικής, mentoring και coaching των δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας πολιτιστικών και δημιουργικών ΜΜΕ στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες  θα υλοποιηθούν στα Τοπικά Ατελιέ του έργου TRACES.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών αφορά τους ακόλουθους τομείς παροχής υπηρεσιών:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
  • Υπηρεσίες διάγνωσης  και υποστήριξης της καινοτομίας επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση  μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών  και  ερευνών  για  την  υποστήριξη ΜΜΕ /νεοσύστατων επιχειρήσεων (ενδεικτικά αναφέρονται: έρευνες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, βιωσιμότητας και δικτύωσης επιχειρήσεων,  έρευνες αγοράς, marketing  και  business  plans  επιχειρήσεων  και  δικτύων επιχειρήσεων)
  • Υπηρεσίες mentoring & coaching.

 

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μητρώο είναι ανοικτή έως και τη λήξη του έργου TRACES, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν και επιτρέποντας τη δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού του Μητρώου.

Η παροχή των υπηρεσιών θα υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά τη λήξη του, για τουλάχιστον δύο χρόνια (2022).

Η ΕΕΔΕ θα είναι ο αρμόδιος φορέας για την τήρηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών  και δύναται να ζητήσει την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του με την προσκόμιση νέας αίτησης.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση η οποία είναι διαθέσιμη Εδώ

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο Εδώ

πληροφορίες εδώ

Call for SERVICE PROVIDERS