Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Transnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο – TRACES, το οποίο εγκρίθηκε στην 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Innovation and Competitiveness”, Ειδικός Στόχος 1.2 – “Supporting the incubation of innovative specialized micro and small enterprises in thematic sectors of interest to the Programme Area”.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εργαστήρια, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, coworking spaces, θερμοκοιτίδες, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και παρόμοιους φορείς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και το αντίστοιχο έντυπο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) για την υποβολή της αίτησης αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση η οποία είναι διαθέσιμη Εδώ

πληροφορίες εδώ

Call for CCI enterprises – business ideas