Δραστηριότητες

Οι δράσεις οργανώνονται σε έξι πακέτα εργασίας (ΠΕ) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

ΠΕ1 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ: Διασφάλιση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του έργου.

ΠΕ2 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Προώθηση και διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του. Περιλαμβάνει: Γραφικά του έργου· Ανάπτυξη και επικοινωνία της κοινότητας κοινωνικών δικτύων του έργου· Εκτύπωση και διάδοση προωθητικού υλικού· Τελικές Διεθνείς εκδηλώσεις (1 στην Πάτρα, 1 στο Λέτσε)· Δημοσίευση του τελικού έργου.

ΠΕ3 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ (INCUBATION) ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΜΕ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος επώασης (incubation) που θα παραδοθεί. Περιλαμβάνει: Χαρτογράφηση των δυνατοτήτων των Πολιτιστικών και Δημιουργικών ΜΜΕ στην περιοχή του έργου· Ενημέρωση και συμμετοχική αξιολόγηση για τις ανάγκες επώασης (incubation)· Προσδιορισμός των απαιτούμενων υπηρεσιών επώασης (incubation) και των σχετικών προμηθευτών στην περιοχή του έργου· Δέσμευση των προμηθευτών υπηρεσιών επώασης (incubation) και σύναψη συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής χρηματοδότησης και της κοινής οικονομίας· Ολοκλήρωση του εξατομικευμένου προγράμματος επώασης (incubation) που πρόκειται να παραδοθεί.

ΠΕ4 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ανάπτυξη ενός έξυπνου περιβάλλοντος παράδοσης για την υποστήριξη της επώασης (incubation) της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και των διάχυτων δευτερογενών επιπτώσεων. Περιλαμβάνει: Διεθνή συγκριτική αξιολόγηση των μοντέλων δημιουργικής επώασης (incubation)· Αναγνώριση, οργάνωση και εκπαίδευση του Τοπικού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου αριθ. 10 (5 στην Απουλία· 5 στην Ελλάδα) αξιοποιώντας το μοντέλο Urban Lab, για συνεργατικές υπηρεσίες και διατήρηση πρόσβασης σε δίκτυα υπηρεσιών επώασης (incubation)· Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή της πλατφόρμας Ανταλλαγής Δημιουργικών Υπηρεσιών ΤΠΕ, όπου οι δημιουργοί μπορούν να μοιράζονται υπηρεσίες και να λαμβάνουν προσφορές και προβολή των επιχειρήσεων τους· Σχεδιασμός της Εμπορική Έκθεσης Δημιουργικότητας ως διετές γεγονός όπου δημιουργοί, επιχειρηματίες από άλλους τομείς, επαγγελματίες, επενδυτές, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα συμμετάσχουν σε ένα δημιουργικό επιχειρηματικό ταξίδι δικτύωσης στην Απουλία και την Ελλάδα· Ορισμός της διασυνοριακής οργάνωσης επιταχυντών και οδηγός χρήστη.

ΠΕ5 – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TRACES. Πειραματισμός και παρακολούθηση του TRACES για τις CC MSMEs στην περιοχή του έργου. Περιλαμβάνει: Ενεργοποίηση του TRACES μεταξύ των CC MSMEs· Δημιουργικοί διαγωνισμοί για την επιλογή 50 δημιουργικών ιδεών ή επιχειρηματικών σχεδίων (5 για κάθε Τοπικό Καλλιτεχνικό Εργαστήριο στην Απουλία και στη Δυτική Ελλάδα)· Παράδοση TRACES για επιλεγμένες ιδέες και σχέδια· 1η Διασυνοριακή Εμπορική Έκθεση Δημιουργικότητας· Πιλοτική αξιολόγηση και σχεδιασμός κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση του έργου.

ΠΕ6 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Μεταφορά γνώσης, ανταλλαγή και διάδοση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εταίρων σε: Διεθνές Εργαστήριο κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου ENCATC· Εργαστήρια σε Αθήνα και Ρώμη.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΑ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.